VIA HLUCHOSLEPÝCH Z.S.

V rámci pomoci zveřejňujeme prezentaci spolku VIA hluchoslepých z.s., který odpovídá za její obsah.

KDO JSME?

Identifikace a sídlo spolku

Název: VIA hluchoslepých z.s.
Sídlo: náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5 - Smíchov
IČ: 69060169
DIČ: CZ69060169
Telefon: 251 556 381
e-mail: jajakes@volny.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu 130457359/0800

Charakteristika spolku

VIA hluchoslepých z.s. je svépomocnou iniciativou angažovaných hluchoslepých občanů, kteří hledají, prošlapávají a ukazují cesty, jak řešit problémy způsobované hluchoslepotou. Správu, chod a činnost spolku zajišťují členové dobrovolnou prací s podporou dobrovolnické osobní asistence a občanské výpomoci. Hlavní činnost spolku není podnikáním ani jinou výdělečnou činností.

VIA hluchoslepých z.s. je právnickou osobou zapsanou ve spolkovém rejstříku podle zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník. Byl jakožto občanské sdružení ve smyslu zákona číslo 83/1990 Sb., o sdružování občanů, založen 19. února 1999 a vznikl 9. března 1999 registrací MV ČR pod čj. VS/1-1/39374/99-R.

Činnost spolku

Posláním VIA hluchoslepých z.s. je napomáhat hluchoslepým lidem aktivně překonávat své zdravotní a společenské znevýhodnění tak, aby se mohli činně účastnit komunikace, spolupráce a života společnosti.

VIA hluchoslepých z.s.:

- pořádá svépomocné pobytové rekondiční kursy a setkávání;
- vyvíjí svépomocně osvětovou a informační činnost v oblasti hluchoslepoty;
- usiluje o prosazení legislativních a organizačních opatření ke zlepšení podmínek života hluchoslepých lidí;
- prosazuje mezinárodní styky a mezinárodní spolupráci hluchoslepých lidí;
- spolupracuje s ostatními právnickými osobami, které působí na poli hluchoslepoty, a se všemi, kdož jsou ochotni přispět hluchoslepým lidem k ulehčení jejich situace.

Cílem těchto činností je podporovat svépomocné aktivity, seberealizaci, emancipaci a rozvíjení identity hluchoslepých lidí.

Organizace spolku

Nejvyšší orgán spolku: členská schůze. Právo hlasovat na členské schůzi mají pouze řádní členové spolku. Řádným členem může být pouze hluchoslepá svéprávná fyzická osoba starší osmnácti let.

Statutární orgán spolku: předseda. Zastupuje spolek navenek ve všech jeho záležitostech a jedná jeho jménem.

Předseda spolku: Jan Jakeš
Místopředsedkyně spolku: Václava Turková
Revizor spolku: Josef Matula

V úhrnném počtu členů výkonných orgánů mají hluchoslepí členové většinu.Stanovy spolku

Manifest hluchoslepých

Výroční zprávy

Zprávy o hospodaření

Dokumenty k životu s hluchoslepotou

© Okamžik, z. ú. 2016webmaster(at)okamzik.cz